انقلاب فضای مجازی (قسمت پنجم)

دکتر عرب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در رابطه با انقلاب فضای مجازی توضیح میدهند (قسمت پنجم)