انقلاب فضای مجازی (قسمت چهارم)

دکتر عرب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در رابطه با انقلاب فضای مجازی توضیح میدهند (قسمت چهارم)