نشست نخبگانی بررسی فقهی ارز مجازی

نشست تخصصی کسب و کار های فضای مجازی

سلسله نشستهای تخصصی کسب و کار فضای مجازی

سید مسعود شریفی

نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف

اولین و بزرگترین رویداد بیت کوین در ایران